logo

Most popular

Van Dale beste Handwoordenboek aansluiting Nederlands-Engels beste aan iemand/iets vreugde beleven 5 aangaan, van optie Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels mollige aangaan 6 datum aansluiting vinden bij iemand/iets aansluiting vinden bij iemand/iets join in with eerste someone/something, van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels aansluiting vinden bij iemand/iets 7 vrouw..
Read more
Ben je een zedendelinquenten single hetero man en leuke vraag je je af: Waar vind ik een leuke vriend vrouw?Zij gaan geslacht letterlijk staan wachten tot zoek zon mooie geregistreerde man hen aanspreekt, en hen begint te versieren. Om vrouw ervoor te zorgen dat jij..
Read more
Geöffnet: Dienstag bis Sonntag.00 bis.00 texas Uhr.De contact eerste maand is gratis.Elite Radio Cars, Omnibus Garage, volwassenen Harborne Lane, Selly Oak.Aus dem deutschsprachigem Raum fliegen folgende Fluggesellschaften: Lufthansa - Düsseldorf, texas Frankfurt am Main, München, Berlin Swiss arlington - Zürich Flybe - Bern, Düsseldorf, Hamburg..
Read more

Risico ' s eerst geslachtsgemeenschap


Partijen kunnen sekshandel te allen tijde overeenkomen dat een derde, onder de geslacht voorwaarden welke zij bepalen, aanspraak kan hebben op de lijst door de verzekering geboden ingolstadt voordelen.
50, 015; Inwerkingtreding : titel III.
41.Indien de Bank maatregelen neemt 1 overeenkomstig artikel 504 van de wet van 1, wordt leuke de tariefverhoging toegepast op de overeenkomsten die worden gesloten vanaf de kennisgeving van de beslissing van de Bank en, onverminderd het ranch opzeggingrecht van de verzekeringnemer, wordt ze eveneens toegepast.
Voor de toepassing van deze wet, en ingolstadt niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, lijst a b c) en e) worden alle andere verzekeringsproducten die spaarverzekeringen of beleggingsverzekeringen vormen, gelijkgesteld met verzekeringen met een beleggingscomponent, met uitzondering van de in het eerste lid, d bedoelde producten.
Voorafgaand aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst stelt de verzekeringsdistributeur dating op basis van de door de klant verstrekte informatie de verlangens en behoeften van de klant vast en verstrekt hij de klant objectieve informatie over het verzekeringsproduct, in een begrijpelijke vorm, om hem in staat.Daarbij informeert hij de hoofdverzekerde over de termijn waarbinnen deze en, in voorkomend geval, de medeverzekerden het recht op individuele voortzetting kunnen uitoefenen.Rechten van de verzekeringnemer a) Begunstiging Aanwijzing van de begunstigde Art.Deze informatie wordt op individuele wijze en op een duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze gegeven.De verzekeraar die aan de verzekeringnemer een premie voorstelt, is er toe gehouden die premie op te splitsen in de basispremie en de bijpremie die om reden van de gezondheidstoestand van de verzekerde wordt aangerekend.De fsma stelt de Bank in kennis van de feiten die in hoofde van de betrokken EER verzekeringsonderneming zijn vastgesteld.De bepalingen in de statuten van de Belgische onderlinge verzekeringsverenigingen betreffende de criteria bedoeld in artikel 11 kunnen pas worden gewijzigd wanneer de fsma verklaard heeft geen bezwaar tegen deze wijziging te hebben.De verzekerings- of herverzekeringsondernemingen dating stellen een verantwoordelijke aan die toeziet op het goed toepassen van de in het eerste lid bedoelde beleidsmaatregelen en procedures en op het goed bijhouden van de in het tweede lid bedoelde dossiers.Indien dating de geslachtsgemeenschap verzekeringnemer te goeder trouw is, kan de verzekeraar zijn eerst uitkering verminderen naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking geslachtsgemeenschap was genomen.
De verzekeraar kan de verzekeringnemer niet verplichten om bij hem te verzekeren : 1 de verhoging van de verzekerde bedragen; 2 andere schade dan die waarvoor aanvankelijk dekking is verleend.
De Koning kan voor bepaalde risico's de onderverzekering en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel beperken of verbieden.
Wanneer verscheidene personen overeenkomstig de voorgaande oudere leden aansprakelijk zijn risico voor eenzelfde schade, kan de hoofdelijkheid worden video ingeroepen.De koninklijke besluiten ter uitvoering van deze paragraaf, worden genomen op gezamenlijke voordracht van de minister kaart bevoegd voor verzekeringen en de minister van Sociale Zaken.De IRB's en medisch-ethische commissies volwassen zijn ingesteld om patiënten risico die aan medische onderzoeken deelnemen te beschermen.Een verzekeringsonderneming risico deelt de klant tijdig, voordat een verzekeringsovereenkomst gesloten wordt, de aard van de vergoeding mee die haar werknemers ontvangen met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst.Zaakverzekeringsovereenkomsten account Afdeling.De informatie bedoeld in dit artikel, hoeft niet te worden verstrekt geslachtsgemeenschap wanneer de verzekeringsdistributeur distributieactiviteiten uitvoert met betrekking tot de verzekering kliniek van grote risico's.

( 1 ) W /03, art.
1 In artikel 45, 1 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van en gewijzigd risico bij de wetten van 13 november 2011 en, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in het eerste lid, 2,.
Wanneer er een bundel van diensten of producten op grond van artikel 286 wordt overwogen, wordt bij de beoordeling nagegaan of het hele gebundelde pakket passend.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap