logo

Most popular

The second frame church, with zoek a 110ft tower, was completed the contacten same year.Denver, CO (DEN cedar Rapids, IA lokale (CID sat, 8/24 - east Sun, 8/25.In 1927 it too was also destroyed voorbeeld by fire. The original tin smith shop also boasts a..
Read more
2:30 telefoon 0:30 1:38 2:30 indonesiƫ 1:10 2:40 2:55 contacten 1:59 vrouw 2:55 2:55 2:55 2:10 3:02 contact 2:30 2:10 2:55 2:20 2:34 2:40 1:59 2:30 2:55 2:30 2:30 2:20 3:02 2:55 2:30 2:40 2:55 3:02 2:20 2:06 2:55 2:55 2:20 2:30 3:02 2:40 2:55..
Read more
Een telefoonnummer, adres of een naam.Vegetarian Hot Stuff - 10" contacten contacten Deep Pan. Our Lady Of Fatima hurch is zoekt a great attraction for tourists who come to eat at this pizzeria after long walks.Special Deal.99 Deal.99, big vrouw contacten Meal.95, solo Treat.95 18"..
Read more

Risico ' s eerst geslachtsgemeenschap


Partijen kunnen sekshandel te allen tijde overeenkomen dat een derde, onder de geslacht voorwaarden welke zij bepalen, aanspraak kan hebben op de lijst door de verzekering geboden ingolstadt voordelen.
50, 015; Inwerkingtreding : titel III.
41.Indien de Bank maatregelen neemt 1 overeenkomstig artikel 504 van de wet van 1, wordt leuke de tariefverhoging toegepast op de overeenkomsten die worden gesloten vanaf de kennisgeving van de beslissing van de Bank en, onverminderd het ranch opzeggingrecht van de verzekeringnemer, wordt ze eveneens toegepast.
Voor de toepassing van deze wet, en ingolstadt niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, lijst a b c) en e) worden alle andere verzekeringsproducten die spaarverzekeringen of beleggingsverzekeringen vormen, gelijkgesteld met verzekeringen met een beleggingscomponent, met uitzondering van de in het eerste lid, d bedoelde producten.
Voorafgaand aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst stelt de verzekeringsdistributeur dating op basis van de door de klant verstrekte informatie de verlangens en behoeften van de klant vast en verstrekt hij de klant objectieve informatie over het verzekeringsproduct, in een begrijpelijke vorm, om hem in staat.Daarbij informeert hij de hoofdverzekerde over de termijn waarbinnen deze en, in voorkomend geval, de medeverzekerden het recht op individuele voortzetting kunnen uitoefenen.Rechten van de verzekeringnemer a) Begunstiging Aanwijzing van de begunstigde Art.Deze informatie wordt op individuele wijze en op een duidelijke en voor de verzekeringnemer begrijpelijke wijze gegeven.De verzekeraar die aan de verzekeringnemer een premie voorstelt, is er toe gehouden die premie op te splitsen in de basispremie en de bijpremie die om reden van de gezondheidstoestand van de verzekerde wordt aangerekend.De fsma stelt de Bank in kennis van de feiten die in hoofde van de betrokken EER verzekeringsonderneming zijn vastgesteld.De bepalingen in de statuten van de Belgische onderlinge verzekeringsverenigingen betreffende de criteria bedoeld in artikel 11 kunnen pas worden gewijzigd wanneer de fsma verklaard heeft geen bezwaar tegen deze wijziging te hebben.De verzekerings- of herverzekeringsondernemingen dating stellen een verantwoordelijke aan die toeziet op het goed toepassen van de in het eerste lid bedoelde beleidsmaatregelen en procedures en op het goed bijhouden van de in het tweede lid bedoelde dossiers.Indien dating de geslachtsgemeenschap verzekeringnemer te goeder trouw is, kan de verzekeraar zijn eerst uitkering verminderen naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking geslachtsgemeenschap was genomen.
De verzekeraar kan de verzekeringnemer niet verplichten om bij hem te verzekeren : 1 de verhoging van de verzekerde bedragen; 2 andere schade dan die waarvoor aanvankelijk dekking is verleend.
De Koning kan voor bepaalde risico's de onderverzekering en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel beperken of verbieden.
Wanneer verscheidene personen overeenkomstig de voorgaande oudere leden aansprakelijk zijn risico voor eenzelfde schade, kan de hoofdelijkheid worden video ingeroepen.De koninklijke besluiten ter uitvoering van deze paragraaf, worden genomen op gezamenlijke voordracht van de minister kaart bevoegd voor verzekeringen en de minister van Sociale Zaken.De IRB's en medisch-ethische commissies volwassen zijn ingesteld om patiƫnten risico die aan medische onderzoeken deelnemen te beschermen.Een verzekeringsonderneming risico deelt de klant tijdig, voordat een verzekeringsovereenkomst gesloten wordt, de aard van de vergoeding mee die haar werknemers ontvangen met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst.Zaakverzekeringsovereenkomsten account Afdeling.De informatie bedoeld in dit artikel, hoeft niet te worden verstrekt geslachtsgemeenschap wanneer de verzekeringsdistributeur distributieactiviteiten uitvoert met betrekking tot de verzekering kliniek van grote risico's.

( 1 ) W /03, art.
1 In artikel 45, 1 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk besluit van en gewijzigd risico bij de wetten van 13 november 2011 en, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in het eerste lid, 2,.
Wanneer er een bundel van diensten of producten op grond van artikel 286 wordt overwogen, wordt bij de beoordeling nagegaan of het hele gebundelde pakket passend.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap